+
-
Life After: The Garden of Artificial Delights

Life After: The Garden of Artificial Delights

73 GAN generated images, 2020

Albena Baeva spent the last year training GAN and StyleGan AIs to generate images of outrageous bodies. Part-human, part-animal, these creatures appear to come from delirious fantasies of both heaven and hell, from mythological pasts and sci-fi futures simultaneously.

Her latest work, Life After: The Garden of Artificial Delights is a browser-based triptych that resembles a tapestry of such a fantasy world consisting of 73 AI-generated elements, populated by 32 trans-species creatures. The work reminds us of Hieronymus Bosch's apocalyptic The Garden of Earthly Delights, to which the title refers.

Baeva's work with AIs over the last year led to a series of works, including Dangerous Creatures Living in the Deep (shown at gallery Gallery in November 2019), a stained-glass oculus Autoportrait (shown at gallery +359 in 2019), a series of oil paintings entitled Dangerous Female Creatures Living in the Deep (shown in early 2020 at gallery Doza), and In-contact, a dance performance that will premiere in July in Lithuania.

When you first open Life After: The Garden of Artificial Delights, a small fragment of the work fills the screen. Reloading the work reveals a different fragment each time. It is up to the visitor to explore this garden by clicking, dragging and zooming in and out. Exploring the work from the inside out, from detail to a wide shot, becomes a journey into a fictional world on the edge between digital mythology and autonomous artificial intelligence.

Albena Baeva creates interactive installations for urban spaces and galleries for which she uses new technologies, creative programming and DIY practices. She has two MAs; in Restoration (2008) and in Digital Art (2010) from the National Academy of Art in Sofia where she specialized in technologies of art practices from the 12th to 21st century. In 2011 she was awarded the international Essl Art Award for contemporary art and Vienna Insurance Group Special Invitation.

She is co-founder of Runabout project, a platform for interdisciplinary performances and studio for interactive design Reaktiv and router gallery Gallery. Within the Runabout project she works with musicians, dancers, poets and engineers to create new interactive performance instruments.

Her works have been shown in museums for contemporary art like Essl (Austria, 2011), EMMA (Finland, 2013), Museum for contemporary art Vojvodina (Serbia, 2015), at galleries and festivals for video and performance in Austria, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, France, Finland, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine and USA.

Life After: The Garden of Artificial Delights has been realised with support from the Solidarity in Culture programme, Sofia Municipality and the kind support of Telilab at Technical University of Sofia.

Живот след: Градината на изкуствените удоволствия

73 GAN генерирани изображения, 2020

Албена Баева прекарва последната година в обучаване на GAN и StyleGan изкуствени интелекти, за да генерира изображения на чудовищни тела. Получовешки - полуживотински, тези създания сякаш са излезли от хипнотични фантазии на рай и ад, и населяват едновременно митологичното минало и научно фантастичното бъдеще.

Нейната последна работа „Живот след: Градината на изкуствените удоволствия“ е триптих, създаден за браузър, наподобява на гоблен на фантазен свят, населен с 32 хибридни създания. Работата ни напомня апокалиптичното произведение на Йеронимус Бош „Градината на земните удоволствия“, към която се отнася и заглавието.

Работата на Баева с изкуствен интелект е в основата на няколко актуални произведения като „Опасни същества, живеещи в дълбините“ (показана в галерия „Галерия” през ноември 2019), стъклописа „Автопортрет“ (показан в галерия +359 през 2019), серията маслените картини „Опасни женски същества, живеещи в дълбините“ (показан по-рано през 2020 в галерия „Доза“) и In-contact, танцово представление, чиято премиера ще се състои през юли в Литва.

Когато първо отворите „Живот след: Градината на изкуствените удоволствия“, малък фрагмент от работата изпълва екрана. С всяко актуализиране на браузъра се разкрива различен детайл. От посетителя зависи да изследва тази градина като кликва и мести мишката, увеличава и намалява картината. Отвътре навън, от детайл към общ план, това е пътуване в един фиктивен свят на предела на съвременната дигитална митология и бъдещата автономност на изкуствения интелект.

Албена Баева създава интерактивни инсталации за градски пространства и галерии като използва нови технологии, програмиране и „направи си сам“ практики. Има две магистратури по „Реставрация“ (2008) и „Дигитални изкуства“ (2010) от Националната художествена академия в София, където специализира в технология на изкуството от 12ти до 21ви век. През 2011 г. печели международната награда за съвременно изкуство „Есл“ и специална покана от VIG.

Тя е един от основателите на платформа за интердисциплинарни пърформанси Runabout project, студио за интерактивен дизайн „Реактив“ и рутер галерия „Галерия“. В Runabout project Баева работи с музиканти, танцьори, поети и режисьори и заедно с тях създава нови интерактивни инструменти.

Нейни работи са показвани в музеи за съвременно изкуство „Есл“ (Австрия, 2011), „ЕММА“ (Финландия, 2013), Музей за съвременно изкуство Войводина (Сърбия, 2015 и 2019), в изложби и на фестивали за видео и пърформанс в Австрия, Америка, България, Германия, Дания, Италия, Кипър, Литва, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Франция, Финландия и Швейцария.

„Живот след: Градината на изкуствените удоволствия“ се реализира с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата” и Telilab към Технически университет - София.